Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Tinglev Skole & SFO
Mobil menu

SFO1

SFO1 er for elever i 0. til 3. klasse på Tinglev Skole.

Kontakttelefon er 29 28 89 43

Lukketider SFO: Mandag-torsdag kl. 16.30, Fredag kl. 15.30 

 

Mål- og indholdsbeskrivelse

Mål- og indholdsbeskrivelsen tager udgangspunkt i BEK. nr. 1927 af 10/12/20 "Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger” (Børne- og Undervisningsministeriet).

Tinglev SFO arbejder ud fra Aabenraa Kommunes fælles mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål og indhold for skolefritidsordning

Børnemiljøet udgør et væsentligt aspekt af SFO ift. at sikre børnenes trivsel, udvikling, leg og læring. Et velfungerende børnemiljø handler om de fysiske, trygge og æstetiske rammer vi tilbyder børnene. De nævnte rammer skal medvirke til, at børnene i SFO får de bedste betingelser, der bidrager til udvikling, trivsel og sundhed. 
Balancen mellem voksenstyret aktiviteter og børnenes selvvalgte aktiviteter er for os: At alle børn skal opleve sig selv som en del af det sociale fællesskab og gerne skal opnå læringsglæde. Der skal være fokus på at styrke fællesskabet og netværket børnene imellem, og mellem børn og voksne til gavn for alle.
Børn med særlige behov - Uanset om et barn har særlige udfordringer eller er i en udsat position, er det først og fremmest et barn, der inkluderes i SFO, hvor trivsel og læring skal sikres.
Læringsglæde - vi skal sikre en høj kvalitet i SFO-tilbuddet, derfor er vores fokus rettet på nedennævnte punkter.

Værdigrundlag

Vores kerneværdier er:

 • Fællesskab
 • Glæde
 • Tillid
 • Respekt
 • Fri leg
 • Strukturskabende aktiviteter

SFO´s mål

Det er SFO´s mål, at børnene:

 • lærer at indgå og tage ansvar for fællesskabet
 • lærer at kende sig selv og sine egne styrker og begrænsninger
 • kan leve sig ind i andres situation og vise hensyn til andre
 • udvikler relationer og udvikle venskaber
 • har kendskab og forståelse for sociale spilleregler
 • oplever at være en del af en større sammenhæng
 • oplever at være en del af SFO-kulturen, og de traditioner der knytter sig hertil
 • lytter til og respekterer hinandens forslag
 • får kendskab til forskellige kulturer og traditioner i vores samfund
 • får kendskab til fysisk aktivitet, og oplever glæden ved at bruge sin krop gennem leg og bevægelse
 • oplever at blive set og hørt
 • får oplevelser i og med naturen/tilegner sig viden om naturen
 • tilegner sig lokal og global bevidsthed

Selvvalgte og tilrettelagte aktiviteter

I SFO vil vi tilstræbe delvis fastlagte/forudsigelige aktiviteter, så rammerne er kendt for børnene. Børnenes fantasi og nysgerrighed skal udfordres, der skal skabes rum for fordybelse, refleksion og forståelse. SFO giver gennem de pædagogiske tilrettelagte aktiviteter oplevelser og udfordringer, som inkluderer, stimulerer og udvikler børnenes evner og kompetencer. Leg er læring, - legen og samværet med andre børn og voksne er med til at danne barnets personlighed. Det er her vigtigt at understrege, at SFO også er et FRIRUM, hvor tilvalg til de enkelte aktiviteter er efter interesse og behov.

Aktiviteter/tilbud i SFO

 • Kreative værksteder
 • Bevægelse/HAL/svømmehal
 • Natur/skov/legeplads
 • Computer/iPad
 • Ture ud af huset
 • Børnemøder
 • Yoga-Mindfulness
 • Madkundskab
 • SFO 2 (4-6 klasse)
 • AKT-indsats 

Personale i SFO

Man vil i SFO blive mødt af pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, og studerende. På den måde er der flere voksne omkring børnene. Det ser vi som en styrke. Der foregår en tæt sparring og vidensdeling på ugentlige møder. Personalet i SFO’en arbejder som et selvstyrende team, som professionelt løser de fleste pædagogiske og administrative opgaver i et tæt samarbejde med skolens leder.

Samarbejde mellem SFO og hjem

SFO og forældre samarbejder gennem dialog om det enkelte barns udvikling og trivsel.

Det gøres bl.a. ved at:

 • SFO er en naturlig del af overgangen mellem børnehave og skole. SFO- personale børnehaveklasse-personale deltager i overleveringsmøder fra børnehave til skole og SFO.
 • SFO-personale deltager i – Goddag dagen for kommende 0.klasses børn. 
 • SFO-personale deltager i tværfaglige møder, hvor dette er relevant.
 • SFO-personalet har SFO forældresamtaler der ligger parallelt med Skolens skole-hjem-samtaler.
 • Der er løbende dialog ved eksempelvis aflevering og afhentning, afhængig af behovet.
 • Der samarbejdes om sociale arrangementer i SFO-regi.

Mål– og indholdsbeskrivelsen revideres hvert år i april
Revideret: April 2022